Kanal 75 och visselblåsning

Klicka här för att komma till visselblåsningskanalen.

Visselblåsning syftar till att upptäcka allvarliga missförhållanden på en arbetsplats eller i ett företags verksamhet. Personer som misstänker att ATG eller någon som agerar på ATG:s vägnar agerar i strid med tillämplig lagstiftning, interna policies eller rutiner, är skyldig att rapportera detta missförhållande. För att garantera en rapportörs integritet har ATG en extern och oberoende visselblåsningskanal som hanteras av KPMG.

 

Rapporter i visselblåsarkanalen ska avse 1) rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om (misstänkta) missförhållanden, och 2) som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram eller 3) som avser (misstänkt) handlande eller underlåtenhet att handla som strider mot sk. Unionsrätt, dvs. EU-rätt och dess rättskällor.

 

Exempel på sådant som kan rapporteras i visselblåsarkanalen:

• Allvarlig brottslig verksamhet

• Bedrägerirelaterad brottslighet (såsom felaktig redovisning, överträdelser av interna kontrollförfaranden, förskingring av tillgångar eller bedrägeri)

• Brott mot särskild lagstiftning, såsom spellagen, lag om penningtvätt och finansiering av terrorism, dataskyddsförordningen, som ATG är skyldig att efterleva

• Mutor och korruption (såsom mottagande eller givande av mutor)

• Brott mot konkurrenslagstiftning (t.ex. utbyte av priskänslig information, olagligt samarbete mellan konkurrenter) eller lagstiftning rörande offentlig upphandling

• Allvarliga hot mot miljö, hälsa och säkerhet

• Allvarliga brott mot konsumentlagstiftning

• Allvarliga brott mot skyddslagstiftning rörande privatliv och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem

• Aktiviteter som i övrigt anses vara allvarligt, olämpligt uppförande, till exempel diskriminerande arbetsrutiner, trakasserier och annat allvarligt, oetiskt beteende, till exempel användning av barnarbete, annat otillbörlig utnyttjande av arbetskraft och brott mot mänskliga rättigheter

• Annan allvarlig försummelse rörande ATGs väsentliga intressen eller individers liv och hälsa

Alla rapporter måste göras i god tro och det ska finnas en skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann.

 

Exempel på information som bör framgå av en rapport:

• Datum, tid och plats för händelsen

• Om relevant, information om rapportörens del i den rapporterade händelsen eller annan information om omständigheterna

• Information om hur händelsen upptäcktes

• Berörda personers namn och befattningar

• Vittnen, om sådana finns

• Annan användbar information för att förstå händelsen och för att behandla rapporten

 

För att underlätta utredningen är det bra om rapporten är så specifik som möjligt. Om informationen som lämnas är för allmänt hållen kan en rapportör bli ombedd att lämna ytterligare information.

 

Följande personer kan rapportera enligt lagen om visselblåsning:

• Arbetstagare

• Personer som gör en förfrågan om eller söker arbete

• Personer som söker eller utför volontärarbete

• Personer som söker eller fullgör praktik

• Personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning

• Egenföretagare som söker eller utför uppdrag

• Personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan

• Aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget

• Personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten

 

Klagomål och frågor rörande exempelvis bristande hantering, alkohol- eller drogproblem, ringa stöld på jobbet, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem och liknande incidenter ska inte rapporteras i visselblåsarkanalen. Vidare ska personliga missförhållanden som uteslutande påverkar dig själv i regel inte heller rapporteras i visselblåsarkanalen.